Deelnemers

Er is dit jaar een groot aantal aanmeldingen binnengekomen: 53 teams van jonge ontwerpers dienden hun ontwerpen in.

Hieruit heeft de jury (bestaande uit experts uit verschillende relevante disciplines) de volgende drie genomineerden gekozen, die in de tweede ronde hun idee verder zullen uitwerken tot een ontwerp dat is toegespitst op een specifieke locatie in het Groene Hart. Om een zo reëel mogelijk uitwerking van de meervoudige opdracht te kunnen realiseren is er voor een voorbeeldlocatie in de gemeente Montfoort gekozen.

De drie genomineerde inzendingen zijn:

De Eerste Linie
Dit team wil de bestaande (dorps)kernen letterlijk op slot zetten door er een groene ‘linie’ omheen te leggen; bijbouwen mag alleen binnen deze linies. Op afstand van deze kernen in het Groene Hart is een belangrijke rol weggelegd voor landbouw die, met nieuwe gewassen, zich aanpast aan de steeds natter (en zouter) wordende omgeving.

De Fluïde Stad, Tegendruk
Een nieuwe vorm van flexibel wonen. De fluïde stad kan zich vormen naar de dynamiek van de Randstad doordat wonen en werken zich vrijelijk door het gebied kunnen bewegen, afhankelijk van vraag en aanbod en omstandigheden en tijd. Bovendien maakt de drijvende woonvorm goede combinaties mogelijk met waterberging.

Welkom in Wisp
In Wisp wordt de grond als vrije kavels uitgegeven bij kruisingen van dorpslinten of waar deze aantakken op een bestaande bebouwde kom. Er ontstaan nieuwe buurtschappen die bij kunnen dragen aan het beheer van het agrarisch gebied.   Louise Fresco, hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de jury: “Binnen de jury vinden we het belangrijk dat de ideeën ook op een groter schaalniveau inpasbaar dan wel herhaalbaar zijn. Het moet leiden tot uitbreiding van het repertoire in de rood voor groen-aanpak van het Groene Hart en andere kwetsbare gebieden. Alle ingediende ontwerpen laten zien dat er door de deelnemers veel tijd, zorg en energie aan hun inzendingen is besteed. Dit verdient alle lof.”  Tijdens de (gratis) tentoonstelling Good Red Super Green worden de leukste, beste en meest inspirerende ideeën gepresenteerd. Bezoekers kunnen hier ook hun stem uitbrengen.

In het Archief

Powered by WishList Member - Membership Software